ANA

Inne nazwy: Przeciwciała przeciwjądrowe, fluorescencyjne przeciwciała przeciwjądrowe (fluorescent antinuclear antibody, FANA)
Oficjalna nazwa: Badanie przeciwciał przeciwjądrowych
Powiązane badania: AMA, Autoprzeciwciała

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie jest pomocne w rozpoznaniu tocznia rumieniowatego układowego (SLE) oraz tocznia indukowanego lekami, zapalenia wielomięśniowego, pozwala również wykluczyć inne choroby autoimmunizacyjne.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się w przypadku podejrzenia chorób autoimmunizacyjnych np.: SLE lub tocznia indukowanego lekami.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobrana z żyły łokciowej


Czy konieczne jest przygotowanie pacjenta do badania ?

Nie jest to konieczne chociaż niektóre leki mogą wpływać na wynik badania dlatego pacjent powinien poinformować lekarza o stosowanych lekach.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana26.04.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.