ACT

Inne nazwy: Czas krzepnięcia po aktywacji
Oficjalna nazwa: Czas krzepnięcia po aktywacji
Powiązane badania: PTT, PT i INR

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się w celu monitorowania leczenia przeciwkrzepliwego dużymi dawkami heparyny w czasie operacji z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego oraz podczas hemodializ.


Kiedy badanie jest wykonywane?

U pacjentów otrzymujących wysokie dawki heparyny, w celu zapobiegania krzepnięciu podczas zabiegów chirurgicznych z krążeniem pozaustrojowym. Także w przypadku, gdy stężenie heparyny jest zbyt wysokie, aby monitorować je za pomocą badania aPTT i/lub gdy konieczne jest szybkie uzyskanie wyniku badania umożliwiające monitorowanie leczenia.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobrana z żyły łokciowej


Czy do badania trzeba się przygotować ?

Nie
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana09.05.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.