Inne określenia: zakażenie Bacillus anthracis, wąglik skórny, wąglik wziewny (płucny), wąglik jelitowy
 

Co to jest?

Wąglik jest chorobą zakaźną powodowaną przez bakterię Gram-dodatnią, nazywaną laseczką wąglika (Bacillus anthracis). W zależności od zajętych narządów rozróżnia się trzy postacie choroby: skórną, wziewną i jelitową. Źródłem zakażenia są chore zwierzęta (bydło, konie, owce, kozy, sarny) i produkty spożywcze pochodzenia zwierzęcego (mleko, mięso), a także skóra, wełna. Człowiek zakaża się laseczką wąglika najczęściej przez wprowadzenie bakterii przez skórę, wówczas dochodzi do rozwoju postaci skórnej. Natomiast wdychanie kurzu zawierającego zarazki wąglika lub ich formy przetrwalnikowe wywołuje postać płucną, a spożywanie zakażonego mięsa i jego przetworów prowadzi do wystąpienia postaci jelitowej.

Wąglik jest w Stanach Zjednoczonych rzadką chorobą. Przez 45 lat (od 1955 do 1999 r.) zanotowano 236 przypadków, w większości (244) w postaci skórnej. Zainteresowanie tą chorobą wzrosło w 2001 r., kiedy wiele osób zostało narażonych na kontakt z przetrwalnikami wąglika rozsyłanymi za pośrednictwem poczty. Po tych wydarzeniach wprowadzono procedury kontroli przesyłek pocztowych pod kątem czynników bioterrorystycznych, takich jak wąglik, aby chronić adresatów oraz pracowników poczty.

Wąglik nie przenosi się między ludźmi, źródłem zakażenia dla ludzi są zainfekowane zwierzęta. Skórną postacią wąglika można zarazić się przy pracy ze skórami lub wełną zakażonych zwierząt (przykładem jest przypadek nowojorczyka, który zachorował w 2006 r.: człowiek ten produkował tradycyjne bębny afrykańskie z importowanych skór kozich).

Uważa się, że przypadki wąglika z 2001 r. były wynikiem celowego działania; wywołało to obawę, że laseczki wąglika mogą zostać wykorzystane jako broń biologiczna. Wiele krajów prowadziło badania nad wąglikiem w tym właśnie kontekście. Przetrwalniki wąglika są potencjalnie skuteczną bronią, ponieważ powodują śmiertelne zakażenia i są na tyle odporne, że można je rozsiewać na wiele sposobów. Te właściwości umożliwiają również wykorzystanie wąglika przez terrorystów.


 

Następna strona
Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 04.01.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.