WZW typu C - badania

Inne nazwy: anty-HCV, HCV RIBA, HCV RNA
Oficjalna nazwa: Diagnostyka wirusowego zapalenia wątroby typu C
Powiązane badania: WZW typu A - badania, WZW typu B - badania, AST

W jakim celu badanie jest wykonywane?

W celu wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C (hepatitis C virus, HCV), monitorowania przebiegu zakażenia i oceny skuteczności leczenia.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Badania wykonuje się u osób, które mogły zostać zakażone HCV, np. przez kontakt z zakażoną krwią, u osób z grup dużego ryzyka zakażenia HCV, u osób z objawami choroby wątroby.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobierana jest z żyły łokciowej.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana05.02.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.