Wankomycyna

Inne nazwy: Często występuje pod nazwami firmowymi
Oficjalna nazwa: Ocena stężenia wankomycyny we krwi
Powiązane badania: BUN, Kreatynina, Klirens kreatyniny, C. difficile, Badanie przesiewowe MRSA, Barwienie Grama, Terapeutyczne monitorowanie leków

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Aby zmierzyć i kontrolować stężenie waknomycyny we krwi.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Okresowo w czasie leczenia wankomycyną.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobrana z żyły łokciowej.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Do badania nie trzeba się przygotować, ale niezwykle ważny jest czas pobrania próbki krwi. Należy postępować według zaleceń lekarza.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana18.01.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.