Trypsynogen

Inne nazwy: TLI, trypsynogen w surowicy
Oficjalna nazwa: immunoreaktywny trypsynogen (IRT)
Powiązane badania: Trypsyna i chymotrypsyna, Test potowy, Mutacja genu CFTR

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Jako badanie przesiewowe w kierunku mukowiscydozy i niewydolności trzustki, poprzez ocenę czynności trzustki.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Badanie może być zlecone jako badanie przesiewowe u noworodka w przypadku niedrożności smółkowej (braku stolca prze pierwsze 24-48 godzin po urodzeniu). Można je wykonać, gdy występują objawy niewydolności trzustki u dorosłego, takie jak przewlekła biegunka, cuchnące stolce tłuszczowe, niedożywienie i awitaminoza.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobrana z pięty noworodka, a następnie kropla krwi umieszczona na bibule lub próbka krwi pobranej z żyły łokciowej.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana26.02.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.