Co to jest terapeutyczne monitorowanie leków?

Terapeutyczne monitorowanie leków polega na wielokrotnych pomiarach stężenia określonych leków w celu utrzymania ich stosunkowo stałego stężenia we krwi. Leki podlegające kontroli, charakteryzują się wąskim przedziałem terapeutycznym, co oznacza, że ilość leku konieczna do wywarcia efektu terapeutycznego jest niewiele mniejsza od ilości, która powoduje istotne efekty niepożądane i/lub objawy zatrucia. Do utrzymania stężenia leku w wąskich granicach nie wystarczy po prostu przyjmowanie tych samych stałych dawek leku. U każdej osoby wchłanianie, metabolizm, dystrybucja w organizmie i eliminacja leków przebiega z różną prędkością w zależności od wieku, ogólnego stanu zdrowia, czynników genetycznych i wpływu innych przyjmowanych leków. Prędkość przemian leku w ustroju może zmieniać się w czasie i może być różna w różnych dniach.

Nie wszystkie leki wymagają terapeutycznego monitorowania, ponieważ większość z nich ma szerszy przedział terapeutyczny i te leki mogą być przepisywane w oparciu o ustalony schemat dawkowania. Skuteczność ich działania podlega ocenie, ale zwykle nie ma potrzeby badania stężenia we krwi. Dotyczy to np. leków wykorzystywanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz wielu antybiotyków używanych w leczeniu zakażeń bakteryjnych. Leczenie uznaje się za skuteczne, jeśli ciśnienie tętnicze obniża się lub zakażenie ustępuje.

Następna strona
Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 05.09.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.