Syfilis - badania

Inne nazwy: VDRL, RPR, FTA, mikroskop z ciemnym polem widzenia, serologiczne testy kiłowe
Oficjalna nazwa: Test diagnostyczny w kierunku kiły
Powiązane badania: Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie jest wykonywane w celu wykrycia kiły (łac. syphylis, lues).


Kiedy badanie jest wykonywane?


Jak się pobiera próbkę do badania?

W zależności od rodzaju wykonywanego badania może to być wymaz z owrzodzenia, próbka krwi pobrana z żyły łokciowej lub próbka płynu mózgowo-rdzeniowego pobranego z nakłucia lędźwiowego.


Czy potrzebne jest przygotowanie do badania?

Nie
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana29.01.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.