Przeciwciała anty-dsDNA

Inne nazwy: przeciwciała przeciwko ds-DNA; przeciwciała przeciwko natywnemu dwuniciowemu DNA; przeciwciała przeciwko dwuniciowemu DNA
Oficjalna nazwa: przeciwciała przeciwko dwuniciowemu DNA
Powiązane badania: ANA, Autoprzeciwciała

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się w celu rozpoznania i monitorowania układowego tocznia rumieniowatego (SLE)


Kiedy badanie jest wykonywane?

W przypadku występowania objawów związanych z SLE oraz dodatniego wyniku badania ANA, okresowo u pacjentów z SLE.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobierana jest z żyły łokciowej.


Czy konieczne jest przygotowanie się do badania?

Nie.

 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana08.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.