Panele badań laboratoryjnych są to grupy badań, które wykonuje się rutynowo w  celu określenia ogólnego stanu zdrowia pacjenta, lub też w celu rozpoznania albo monitorowania określonych chorób czy stanów klinicznych. Panele te są tworzone dla potrzeb własnych przez poszczególne zakłady opieki zdrowotnej, a także lekarzy, w zależności od celów, jakim mają służyć. Nawet jednak, jeżeli są wykorzystywane do tego samego celu, mogą różnić się między sobą liczbą i rodzajem badań. Pojęcie panelu jest więc bardziej terminem   "organizacyjnym" upraszczającym proces zlecania badań, jednak musi on być zgodny z ogólnie przyjętymi zaleceniami postępowania medycznego.

Jako materiał do badań najczęściej wykorzystuje się krew pobraną z żyły łokciowej lub mocz.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 06.02.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.