Oporność genotypowa

Inne nazwy:
Oficjalna nazwa: Genotypowa oporność HIV
Powiązane badania: Stężenie cząstek wirusa HIV, HIV przeciwciała, CD4 i CD8, p24, HIV Proviral DNA

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie przeprowadza się jeżeli u pacjenta rozpoznane zostało zakażenie HIV i ma otrzymywać leczenie przeciwwirusowe lub zastosowane już leczenie jest nieskuteczne.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się przed wprowadzeniem leczenia przeciwwirusowego lub jeżeli stężenie cząstek wirusa HIV, mimo otrzymywanego leczenia, stale wzrasta.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbkę krwi pobiera się z żyły łokciowej


Czy potrzebne jest przygotowanie do badania?

Nie
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana24.01.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.