Ołów

Inne nazwy: oznaczenie ołowiu we krwi
Oficjalna nazwa: ołów we krwi, BLL (blood lead level)
Powiązane badania: ZPP

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Jako badanie przesiewowe w celu wykrycia ekspozycji na ołów.


Kiedy badanie jest wykonywane?

U dzieci rocznych i w wieku dwóch lat jako element programu badań przesiewowych w kierunku narażenia na kontakt z ołowiem. Może zaistnieć potrzeba wykonywania badań dodatkowych w wieku od 1,5 do 6 roku życia u dzieci w grupie podwyższonego ryzyka lub jeżeli wykonywany zawód lub hobby może powodować ekspozycję pacjenta lub jego rodziny na kontakt z ołowiem; u osób z objawami wskazującymi na zatrucie ołowiem


Jak pobiera się próbkę do badania?

Próbka krwi pobrana z żyły łokciowej lub z opuszki palca albo z pięty (u niemowląt).


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana29.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.