Miedź

Inne nazwy: Cu; miedź w moczu z dobowej zbiórki, miedź całkowita, miedź niezwiązana z ceruloplazminą, miedź wolna, zawartość miedzi w wątrobie
Oficjalna nazwa: Miedź (w moczu z dobowej zbiórki, we krwi całkowita i wolna, w wątrobie)
Powiązane badania: Ceruloplazmina, Metale ciężkie

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się w celu pomiaru stężenia miedzi we krwi, moczu lub wątrobie, jako pomoc w rozpoznaniu i monitorowaniu choroby Wilsona, czasami w celu wykrycia niedoborów lub nadmiaru miedzi w organizmie.


Kiedy badanie jest wykonywane?

U pacjentów z żółtaczką, przemęczeniem, bólem brzucha, zmianami zachowania, drgawkami lub innymi objawami wskazującymi na chorobę Wilsona, lub rzadziej na niedobór lub nadmiar miedzi w organizmie; okresowo podczas leczenia choroby związanej z zaburzeniami metabolizmu miedzi.


Jak pobiera się próbkę do badania?

Próbka krwi pobranej z żyły łokciowej i/lub mocz z dobowej zbiórki; czasami próbka tkanki wątrobowej pobrana metodą biopsji.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana26.04.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.