Karbamazepina

Inne nazwy: często stosowana jest nazwa leku (patrz MedlinePlus Drug Information)
Oficjalna nazwa: karbamazepina całkowita
Powiązane badania: Kwas walproinowy, 10,11- epoksyd karbamazepiny, Fenytoina, Terapeutyczne monitorowanie leków, Oznaczenia stężenia leków w nagłych przypadkach i przedawkowaniu

W jakim celu badanie jest wykonywane?

W celu oznaczenia poziomu karbamazepiny we krwi oraz ustalenia odpowiedniej jej dawki w celu zachowanie stężenia terapeutycznego leku.


Kiedy badanie jest wykonywane?

W regularnych odstępach czasu w celu monitorowania stężenia leku, w razie potrzeby w celu wykrycia zbyt niskiego lub zbyt wysokiego (potencjalnie toksycznego) stężenia.


Jak pobiera się próbkę do badania?

Próbka krwi pobrana z żyły łokciowej


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana29.04.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.