Hodowla prątków kwasoopornych

Inne nazwy: Hodowla i wrażliwość TB (prątków gruźlicy)
Oficjalna nazwa: Prątki kwasooporne - preparat bezpośredni, hodowla, lekowrażliwość
Powiązane badania: Próba tuberkulinowa


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana09.01.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.