Hodowla prątków kwasoopornych

Inne nazwy: Hodowla i wrażliwość TB (prątków gruźlicy)
Oficjalna nazwa: Prątki kwasooporne - preparat bezpośredni, hodowla, lekowrażliwość
Powiązane badania: Próba tuberkulinowa

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie jest wykonywane, aby rozpoznać zakażenie prątkami, zdiagnozować gruźlicę, kontrolować skuteczność leczenia.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Jeżeli u pacjenta występują takie objawy jak długo trwający kaszel, spadek wagi ciała, gorączka, dreszcze, osłabienie, które mogą być związane zakażeniem prątkami gruźlicy lub innymi prątkami; jeżeli lekarz podejrzewa aktywną gruźlicę; w przypadku gdy przesiewowy test (skórny test tuberkulinowy , pomiar uwalniania interferonu gamma)jest pozytywny lub jeśli pacjent należy do grupy podwyższonego ryzyka wystąpienia choroby; jeżeli chory ma zakażenie skóry albo innej tkanki, które może mieć etiologię prątkami z rodzaju Mycobacterium; jeżeli lekarz chce monitorować skuteczność leczenia gruźlicy.


Jak się pobiera próbkę do badania?

W przypadku podejrzenia gruźlicy, zwykle pobiera się trzy próbki plwociny wcześnie rano, w różne dni. Jeżeli chory ma problem z odpluwaniem, wykonuje się badanie nazywane bronchoskopią, podczas którego pobiera się płyn. U dzieci, materiał do badań mogą stanowić popłuczyny lub aspirat z żołądka. W zależności od objawów i ich lokalizacji, materiałem do badań w kierunku gruźlicy mogą być również: mocz, aspiraty z miejsc zakażenia, płyn mózgowo-rdzeniowy (PMR), inne płyny z jam ciała albo próbki tkanek pobrane drogą biopsji (bioptaty), z których wykonuje się posiewy.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Do badania nie jest wymagane żadne przygotowanie.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana09.01.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.