Digoksyna

Inne nazwy: Często używane są nazwy leku nadane przez producenta
Oficjalna nazwa: Digoksyna
Powiązane badania: BUN, Kreatynina, Klirens kreatyniny, Potas, Terapeutyczne monitorowanie leków

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się aby sprawdzić, czy poziom digoksyny u pacjenta mieści się w zakresie terapeutycznym lub wykryć toksyczne stężenia tego leku.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się wkrótce po rozpoczęciu leczenia digoksyną i następnie w regularnych odstępach czasu. Pomiar stężenia tego leku pozwala upewnić się, czy poziom leku pozostaje w zakresie terapeutycznym, czy nie jest za niski albo toksyczny.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobierana jest z żyły łokciowej.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Przygotowanie nie jest potrzebne. Ważny jest jednak czas jaki upłynął od przyjęcia ostatniej dawki leku do pobrania próbki. O czas ostatniego przyjęcia leku zapyta osoba pobierająca krew do badania.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana30.01.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.