Borelioza z Lyme - badania

Inne nazwy: Diagnostyka serologiczna boreliozy
Oficjalna nazwa: Przeciwciała IgM/IgG przeciw Borrelia burgdorferi
Powiązane badania: Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego, Syfilis - badania

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Aby zobaczyć czy pacjent miał kontakt z bakterią, która wywołuje boreliozę z Lyme.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Jeżeli występują objawy boreliozy z Lyme, zwłaszcza jeżeli chory przebywał w rejonie występowania dużej populacji kleszczy i/lub został zaatakowany przez kleszcze.


Jaki materiał pobiera się do badania?

Próbkę krwi pobranej z żyły łokciowej. Czasami płyn mózgowo-rdzeniowy lub płyn stawowy (płyn maziowy).


Czy potrzebne jest przygotowanie do badania?

Nie


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana21.01.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.