Badanie płynu owodniowego

Inne nazwy: amniopunkcja, badanie dojrzałości płuc płodu
Oficjalna nazwa: badanie płynu owodniowego
Powiązane badania: Test potrójny/poczwórny, matczyna AFP (alfa fetoproteina), Typowanie krwi, Bilirubina, Testy w kierunku choroby Downa w I trymestrze, Biopsja kosmówki, fFN, Badanie chromosomów

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się w celu wykrycia i rozpoznania niektórych wad wrodzonych, chorób genetycznych i nieprawidłowości chromosomowych u płodu szczególnie, jeżeli wyniki badań przesiewowych są nieprawidłowe; w celu oceny dojrzałości płuc płodu; jako pomoc w rozpoznaniu i monitorowaniu choroby hemolitycznej u płodu.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Pomiędzy 15 i 20 tygodniem ciąży w kierunku chorób genetycznych, nieprawidłowości w obrębie chromosomów i otwartych wad cewy nerwowej; w przypadku podwyższonego ryzyka przedwczesnego porodu; po 32. tygodniu ciąży w celu oceny dojrzałości płuc płodu; co około 14 dni jeżeli zachodzi podejrzenie choroby hemolitycznej płodu.


Jak pobiera się próbkę do badania?

Próbka płynu owodniowego pobrana podczas amniopunkcji.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Lekarz może zalecić wykonanie badania po opróżnieniu pęcherza lub z pełnym pęcherzem.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana29.04.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.