Aktywność anty-Xa heparyny

Inne nazwy: Anty-Xa; inhibitor Xa; anty-FXa; stężenie heparyny; aktywność heparyny
Oficjalna nazwa: Aktywność anty-Xa heparyny
Powiązane badania: PTT, ACT, Liczba płytek krwi, Antytrombina, Antykoagulant toczniowy, Inhibin B

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się w celu monitorowania leczenia standardową heparyną niefrakcjonowaną (UFH), czasami w celu monitorowania leczenia heparyną drobnocząsteczkową (LMWH).


Kiedy badanie jest wykonywane?

U pacjentów leczonych heparyną UFH lub czasami LMWH w celu monitorowania stężenia heparyny we krwi.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobierana jest z żyły łokciowej.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana30.10.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.