ZPP

Inne nazwy: ZPP, ZP, wolne protoporfiryny erytrocytarne, FEP
Oficjalna nazwa: Protoporfiryna cynkowa
Powiązane badania: Porfirny, Hematokryt, Hemoglobina, Ferrytyna, Ołów, Morfologia, TIBC, UIBC, Transferyna, Żelazo w surowicy

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Jako badanie przesiewowe oraz w celu monitorowania przewlekłej ekspozycji na ołów; w celu wykrycia niedoboru żelaza u dzieci.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się w przypadku przewlekłej ekspozycji na ołów, jako element programu monitorowania ekspozycji na ołów, w przypadku podejrzenia zatrucia ołowiem, jako element badań przesiewowych w kierunku niedoboru żelaza u dzieci.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobierana jest z żyły łokciowej lub opuszki palca.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana30.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.