Współczynnik albuminowo-globulinowy


Badanie to znane jest również jako Białko całkowite


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 22.04.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.