Tau/Aß42

Inne nazwy: Biomarkery choroby Alzheimera
Oficjalna nazwa: Peptyd beta-amyloidowy 42 i białko Tau
Powiązane badania: Genotypowanie ApoE, PSEN1

W jakim celu badanie jest wykonywane?

W diagnostyce różnicowej choroby Alzheimera i innych rodzajów wczesnej demencji.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Zazwyczaj wykonywane w niektórych ośrodkach kliniczno- naukowych; zleca się je łącznie z badaniami obrazowymi i poznawczymi u pacjentów z niektórymi formami demencji (u których demencja może być powiązana z chorobą Alzheimera).


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka płynu mózgowo-rdzeniowego pobrana przez nakłucie lędźwiowe.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Lekarz powinien poinformować o tym pacjenta.

 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana07.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.