TPMT

Inne nazwy:
Oficjalna nazwa: S-metylotransferaza tiopuryny
Powiązane badania: Morfologia

W jakim celu badanie jest wykonywane?

W celu oceny ryzyka wystąpienia u pacjenta poważnych skutków ubocznych przy leczeniu pochodnymi tiopuryn (np. azatiopryną, merkaptopuryną i tioguaniną).


Kiedy badanie jest wykonywane?

Przed rozpoczęciem leczenia.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobierana jest z żyły łokciowej.

Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana30.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.