SHBG

Inne nazwy: Globulina wiążąca testosteron-estrogeny (TeBG)
Oficjalna nazwa: Globulina wiążąca hormony płciowe
Powiązane badania: Testosteron, LH, Albumina, Prolaktyna

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie jest pomocne w ocenie czy stężenie SHBG wpływa na ilość biodostępnego testosteronu.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Badanie jest wykonywane w przypadku, gdy stężenie całkowitego testosteronu nie koreluje z klinicznymi objawami, sugerującymi niedobór bądź nadmiar testosteronu.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobrana z żyły łokciowej.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie.

 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana07.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.