Czynnik reumatoidalny

Inne nazwy: RF
Oficjalna nazwa: Czynnik reumatoidalny
Powiązane badania: ANA, Autoprzeciwciała, CCP

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie jest pomocne w rozpoznaniu reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) oraz zespołu Sjögrena.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się, kiedy istnieje podejrzenie, że objawy występujące u pacjenta są związane z reumatoidalnym zapaleniem stawów lub zespołem Sjögrena.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobrana z żyły łokciowej.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie

 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana04.07.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.