Prealbumina

Inne nazwy: PA, Prealbumina bogata w tryptofan, Prealbumina wiążąca tyroksynę, TBPA
Oficjalna nazwa: Transtyretyna
Powiązane badania: Albumina

W jakim celu badanie jest wykonywane?

W celu rozpoznania niedożywienia oraz monitorowania pacjentów zagrożonych niedożywieniem.


Kiedy badanie jest wykonywane?

W przypadku podejrzenia niedożywienia, ubogiej diety, HIV, zaburzeń odżywiania, przed operacją, podczas pewnych rodzajów leczenia szpitalnego, w żywieniu pozajelitowym (np. dożylnym) lub podczas hemodializ.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobranej z żyły łokciowej.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie

 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana06.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.