Fenytoina

Inne nazwy: Epanutin
Oficjalna nazwa: Fenytoina, całkowita i wolna
Powiązane badania: Terapeutyczne monitorowanie leków

W jakim celu badanie jest wykonywane?

W celu oceny stężenia fenytoiny we krwi, utrzymania poziomu terapeutycznego tego leku lub wykrycia ewentualnego zatrucia fenytoiną.

 

Kiedy badanie jest wykonywane?

Okresowo w celu oceny leczenia, w razie potrzeby przy podejrzeniu zatrucia fenytoiną.

 

Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbkę krwi pobiera się z żyły łokciowej.

 

Czy do badania trzeba się przygotować ?

Nie ma takiej potrzeby.

 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana15.06.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.