PTH

Inne nazwy: Natywny PTH, intact PTH, iPTH
Oficjalna nazwa: Parathormon
Powiązane badania: Wapń, Magnez, Witamina D, Fosforan

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Oznaczenia stężenia PTH wykonuje się w celu diagnostyki przyczyn nieprawidłowego stężenia wapnia oraz służy ono do oceny czynności przytarczyc i różnicowania pomiędzy pierwotną, wtórną i trzeciorzędową nadczynnością przytarczyc. Badanie służy również do rozpoznania niedoczynności przytarczyc; jest wykonywane także śródoperacyjnie, to znaczy podczas zabiegu usuwania gruczołu, w sytuacji nadczynności przytarczyc aby sprawdzić czy gruczoł został całkowicie usunięty.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Badanie zleca się w przypadku, kiedy stwierdzono podwyższone lub obniżone stężenie wapnia oraz jeśli lekarz chce ocenić, czy przytarczyce pacjenta działają prawidłowo oraz u pacjenta za nadczynnością poddanego zabiegowi operacyjnemu usunięcia przytarczyc.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobierana jest z żyły łokciowej.


Czy do badania trzeba się przygotować ?

Ponieważ stężenie PTH podlega wahaniom dobowym próbkę krwi pobiera się zwykle około godz. 8-mej rano. Pacjent nie musi być na czczo.

 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana02.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.