O&P

Inne nazwy:
Oficjalna nazwa: Badania parazytologiczne kału
Powiązane badania: Posiew kału

W jakim celu badanie jest wykonywane?

W celu wykrycia pasożytów w przewodzie pokarmowym.


Kiedy badanie jest wykonywane?

W przypadku przewlekłej biegunki i/lub obecności krwi lub śluzu w luźnym stolcu, szczególnie po spożyciu wody z niebadanych zbiorników wodnych.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Świeża lub utrwalona próbka kału, czasami kilka próbek pobranych w ciągu kilku dni.


Czy potrzebne jest przygotowanie do badania?

Nie
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana29.01.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.