NT-proBNP

Inne nazwy:
Oficjalna nazwa: Peptyd natriuretyczny typu B, N-końcowy fragment propeptydu natriuretycznego typu B
Powiązane badania: Markery sercowe

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie jest pomocne w rozpoznawaniu i ocenie ciężkości zastoinowej niewydolności serca.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się kiedy występują objawy sugerujące niewydolność serca, np. przy duszności i szybkim męczeniu się oraz u osób leczonych z powodu niewydolności serca.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi jest pobierana z żyły łokciowej.


Czy do badania trzeba się przygotować ?

Nie ma takiej potrzeby.

 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana04.07.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.