Rtęć

Inne nazwy: Hg
Oficjalna nazwa: Rtęć (mocz i krew)
Powiązane badania: Lead

W jakim celu badanie jest wykonywane?

W celu wykrycia nadmiernej ekspozycji na rtęć.


Kiedy badanie jest wykonywane?

W przypadku wystąpienia objawów zatrucia rtęcią, w celu oceny skutków przebytej ekspozycji na rtęć lub w celu monitorowania ekspozycji na rtęć u osób w grupie ryzyka zawodowego.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobranej z żyły łokciowej i/lub próbka moczu


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie.


 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana11.07.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.