MMA

Inne nazwy:
Oficjalna nazwa: Kwas metylomalonowy
Powiązane badania: Witamina B12, Foliany, Homocysteina

W jakich przypadkach badanie jest wykonywane?
W jakich przypadkach badanie jest zlecane?

Co oznacza wynik?

Co jeszcze należy wiedzieć?

 

W jakich przypadkach badanie jest wykonywane?

MMA zleca się przede wszystkim (czasami łącznie z oznaczeniem homocysteiny) jako pomoc w rozpoznaniu wczesnych lub łagodnych niedoborów witaminy B12. Badanie to można zlecić również w przypadku, gdy wynik oznaczenia witaminy B12 znajduje się w dolnych granicach przedziału referencyjnego.

Niektórzy naukowcy sugerują wykonywanie MMA jako badania przesiewowego, szczególnie w populacji osób starszych, u których powszechny jest niedobór witaminy B12 i które mogą mieć wyraźne tego objawy. Jednak nie ma co do tego zgodności w środowisku medycznym i jedynie niewielu lekarzy wykonuje badanie MMA w tym celu. Przydatność MMA w celu monitorowania niedoboru witaminy B12 może być niewielka, ponieważ jego stężenie nie jest stabilne, a wyniki nie odzwierciedlają odpowiedzi organizmu na leczenie.

Czasami MMA zleca się w celu wykrywania kwasicy metylomalonowej - rzadkiej dziedzicznej choroby metabolicznej.

do góry
 

W jakich przypadkach badanie jest zlecane?

Oznaczenie MMA zlecane jest rzadko i zapewne nie będzie wykonywane rutynowo do czasu zgromadzenia większej ilości danych i wypracowania wspólnego stanowiska odnośnie przydatności klinicznej i korzyści długoterminowych.

Test MMA można jednak zlecić, również łącznie z oznaczeniem homocysteiny, w przypadku gdy wynik oznaczenia B12 jest w dolnych granicach przedziału referencyjnego, a pacjent wykazuje objawy jej niedoboru. Badanie można również wykonać w przypadku podwyższonego poziomu homocysteiny, o ile oba oznaczenia nie zostały zlecone łącznie.

Czasami MMA zleca się również w przypadku podejrzenia dziedzicznej kwasicy metylomalonowej u niemowlęcia.

do góry

Co oznacza wynik?

UWAGA: Dla tego oznaczenia nie ustalono standardowych przedziałów referencyjnych. Ze względu na to, że wartości referencyjne zależą od wielu czynników takich jak: wiek, płeć, badana populacja, metoda oznaczenia, wyniki przedstawione jako wartości liczbowe mają różne znaczenie w różnych laboratoriach. Wynik powinien zawierać przedział referencyjny dla konkretnego oznaczenia. Lab Tests Online zaleca, aby pacjent przedyskutował wyniki testu z lekarzem. Dodatkowe informacje na temat przedziałów referencyjnych są dostępne w rozdziale Przedziały referencyjne i ich znaczenie.

W przypadku podwyższonego stężenia MMA i homocysteiny przy jednoczesnym nieznacznym obniżeniu poziomu witaminy B12, u pacjenta występować może wczesny lub łagodny niedobór witaminy B12. Może to wskazywać na spadek dostępności witaminy B12 w tkankach. W przypadku, gdy obniżony jest jedynie poziom homocysteiny, prawdopodobne jest występowanie niedoboru kwasu foliowego. W przypadku prawidłowego stężenia MMA i homocysteiny, prawdopodobieństwo niedoboru witaminy B12 jest niewielkie.

Umiarkowany lub znaczny wzrost poziomu MMA może występować u noworodków z kwasicą metylomalonową.
Obniżenie stężenia MMA nie jest częste i nie ma znaczenia klinicznego

do góry

Co jeszcze należy wiedzieć?

Podwyższone stężenie MMA może wskazywać na niedobór witaminy B12, ale nie jest związane z ciężkością niedoboru, kierunkiem zmian oraz występowaniem lub nasileniem jakichkolwiek objawów chorobowych.

Stężenie MMA we krwi może wzrosnąć w przypadku chorób nerek. Zaburzenie pracy nerek powoduje zmniejszone wydalanie MMA z moczem i jego kumulację we krwi.

do góry

 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana05.09.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.