Wskaźniki czerwonokrwinkowe to wyniki pomiarów lub obliczeń dotyczące czerwonych krwinek (erytrocytów). Wskaźniki te są elementami badania morfologii krwi, wykonywanego powszechnie w różnych celach. Więcej informacji na temat morfologii krwi  i wskaźników czerwonokrwinkowych znajduje się na stronie poświęconej morfologii krwi , w rozdziale "Badanie: W jakich przypadkach badanie jest wykonywane?".


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 16.07.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.