Lp(a)

Inne nazwy: Lipoproteina (a) małe
Oficjalna nazwa: Lipoproteina (a)
Powiązane badania: Profil lipidowy, Homocysteina, hs-CRP, Apo A, Apo B, Cholesterol, LDL Cholesterol

Co się oznacza?

Lp(a) podobnie jak LDL (lipoproteiny o niskiej gęstości) jest uważana za czynnik ryzyka wystąpienia chorób serca. Jest to cząsteczka zbliżona budową do cząsteczki LDL, składająca się apolipoproteiny B, cholesterolu i innych lipidów oraz specyficznego białka apolipoproteiny (a). Ze względu na podobieństwo budowy Lp(a) do cząsteczki plazminogenu może ona blokować jego prawidłowe działanie, prowadząc do powstawania zakrzepów, a także nasilonego przylegania cząstek LDL do ścian tętnic, co przyspiesza proces powstawania blaszki miażdżycowej i związane z tym zwężenie naczyń tętniczych.

Cząstka Lp(a) składa się z bogatego w lipidy rdzenia otoczonego cząsteczką apolipoproteiny B-100 (Apo B-100) i apolipoproteiny (a). Wielkość cząstki Lp(a) jest taka sama u danego osobnika, lecz różni się pomiędzy poszczególnymi organizmami, co jest spowodowane różną, uwarunkowaną genetycznie liczbą powtarzających się podjednostek zwanych kringels.

Stężenie Lp(a) we krwi nie ulega zbyt dużym wahaniom w ciągu życia. Jest nieco niższe u mężczyzn i nieznacznie wzrasta u kobiet po okresie przekwitania.
U osób rasy białej cząsteczki apolipoproteiny (a) są zazwyczaj niewielkie, podczas gdy u osób pochodzenia afrykańskiego są one większe. Zależność pomiędzy wielkością cząsteczki a ryzykiem choroby wieńcowo-naczyniowej jest złożona. Pewne fakty wskazują na to, że cząsteczki Lp(a) niewielkich rozmiarów zwiększają ryzyko miażdżycy bardziej niż duże cząsteczki. Po części wyjaśnia to fakt, dlaczego Lp(a) u osób rasy białej jest istotniejszym czynnikiem ryzyka niż u osób pochodzenia afrykańskiego. Większość testów do oznaczenia Lp(a) nie umożliwia oceny wielkości cząsteczki, lecz tylko jej stężenie we krwi.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobierana jest z żyły łokciowej.


Czy dla zapewnienia odpowiedniej jakości próbki potrzebne jest przygotowanie do badania?

Nie. Jednak gdy badanie wykonuje się razem z oznaczeniem profilu lipidowego należy być na czczo (9-12 bez posiłku).

 


UWAGA: Jeżeli przeprowadzenie badania jest dla Ciebie, lub kogoś Ci bliskiego przyczyną niepokoju czy zawstydzenia, przeczytaj artykuły:

Jak poradzić sobie z bólem, dyskomfortem i niepokojem,
Rady dotyczące pobierania krwi
,
Rady ułatwiające dzieciom przejście przez badania laboratoryjne
,
oraz Rady ułatwiające osobom starszym przejście przez badania laboratoryjne.


Artykuł Śledź swoją próbkę , dostarczy Ci ogólnych informacji na temat obróbki pobranej krwi i wymazu z gardła.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana18.07.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.