Profil lipidowy

Inne nazwy: Panel lipidowy
Oficjalna nazwa: Profil lipidowy
Powiązane badania: Cholesterol, HDL Cholesterol, LDL Cholesterol, Triglicerydy

Co to jest profil lipidowy?

Profil lipidowy to grupa oznaczeń zlecanych w celu oceny ryzyka wystąpienia choroby wieńcowej. Oznaczenia wchodzące w skład profilu lipidowego są wiarygodnymi wskaźnikami prawdopodobieństwa wystąpienia ataku serca lub udaru spowodowanego zablokowaniem naczyń krwionośnych (stwardnieniem tętnic).

W skład profilu lipidowego zwykle wchodzą następujące oznaczenia:

  • Cholesterolu całkowitego
  • Cholesterolu HDL (HDL-C) - zwanego często "dobrym"
  • Cholesterolu LDL (LDL-C) - często zwanego  "złym"
  • Triglicerydów.

Rozszerzony profil lipidowy może obejmować dodatkowo: cholesterol lipoprotein o bardzo niskiej gęstości (VLDL-C), nie-HDL-cholesterol. Czasami w zakres badań wchodzą również dodatkowo wyliczane wartości, takie jak stosunek cholesterol całkowity/HDL-cholesterol lub stopień ryzyka w oparciu o wyniki profilu lipidowego, wieku, płci i innych czynników.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana06.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.