LDH

Inne nazwy: LD, Dehydrogenaza mleczanowa, LDH całkowita, izoenzymy LDH
Oficjalna nazwa: Dehydrogenaza mleczanowa całkowita i izoenzymy
Powiązane badania: CK, CK-MB, Troponiny, Mioglobina, Wskaźniki funkcji wątroby

1. Co może spowodować wzrost więcej niż jednego izoenzymu LDH?
2. Dlaczego LDH jest użyteczna diagnostycznie pomimo braku swoistości narządowej?

3. Czy jakieś działania pacjenta mogą obniżyć aktywność LDH?

4. Czy LDH można oznaczać w innym materiale niż krew?

 

 

1. Co może spowodować wzrost więcej niż jednego izoenzymu LDH? 

Aktywność kilku izoenzymów LDH może wzrastać równocześnie, jeśli uszkodzenie dotyczy więcej niż jednego narządu, np. u pacjenta z zapaleniem płuc, u którego doszło do zawału serca. Innym przykładem może być postępująca choroba, która uszkadza kolejne narządy, np. rak, który daje przerzuty. Ponadto lokalizacja narządowa poszczególnych izoenzymów LDH nie jest w pełni swoista i niektóre izoenzymy mogą być obecne w tych samych tkankach. Dlatego uszkodzenie jednej tkanki może powodować wzrost kilku izoenzymów. Przykładowo, intensywny wysiłek fizyczny może spowodować tymczasowy wzrost LDH-1, LDH-2 i LDH-5.

do góry

2. Dlaczego LDH jest użyteczna diagnostycznie pomimo braku swoistości narządowej? 

LDH może stanowić dla lekarza sygnał ostrzegawczy, że gdzieś w organizmie niszczone są komórki. W podobny sposób podwyższone stężenie CRP sygnalizuje obecność stanu zapalnego.

do góry

3. Czy jakieś działania pacjenta mogą obniżyć aktywność LDH? 

Nie. LDH jest wskaźnikiem uszkodzenia tkanek, więc aktywność enzymu zwykle ulega obniżeniu po wygaśnięciu choroby. U osoby z chorobą przewlekłą, w której dochodzi do niszczenia komórek, wysoka aktywność LDH może się utrzymywać.

do góry

4. Czy LDH można oznaczać w innym materiale niż krew? 

Tak, czasem zleca się oznaczenie LDH w moczu, płynie mózgowo-rdzeniowym (pmr) lub płynach z jam ciała. Przykładem może być wykorzystanie oznaczania LDH w pmr jako badania pomocniczego w rozpoznaniu bakteryjnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych.

do góry


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana11.07.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.