IMA

Inne nazwy:
Oficjalna nazwa: Albumina modyfikowana niedokrwieniem
Powiązane badania: Troponiny, Mioglobina, Markery sercowe

Test IMA został opracowany w celu pomiaru stężenia albuminy modyfikowanej niedokrwieniem (IMA) we krwi, jednak nigdy nie był wykorzystywany na szerszą skalę i obecnie nie jest już dostępny w USA. Pierwotnie uznano IMA za obiecujący biomarker sercowy, a jedna z jego wersji została zaakceptowana przez FDA (Agencję ds. Żywności i Leków) jako czynnik wspomagający wykluczenie choroby niedokrwiennej serca u osób z bólami w klatce piersiowej, u których brak było jednoznacznego rozpoznania. Badanie zlecano zawsze w połączeniu lub następstwie oznaczenia troponiny i EKG, aby uzyskać dodatkowe informacje w przypadku ujemnego wyniku oznaczenia troponiny i niejasnego obrazu EKG. Wprawdzie badania nie wykonuje się już w warunkach klinicznych lecz niektórzy naukowcy nadal wykorzystują je w celach badawczych.

Test IMA również w Polsce był/jest stosowany wyłącznie w badaniach naukowych bowiem nie do końca określono jego przydatność kliniczną.

 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana13.07.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.