Her-2/neu

Inne nazwy: HER-2/neu; c-erbB-2; HER2
Oficjalna nazwa: Receptor ludzkiego epidermalnego czynnika wzrostu
Powiązane badania: Markery nowotworowe, Receptory estrogenowe i progesteronowe

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Aby ocenić, czy rak piersi wykazuje ekspresję Her-2/neu; pomaga to ustalić odpowiednie leczenie i ocenić rokowanie.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Po rozpoznaniu inwazyjnego raka piersi, jeśli lekarz chce sprawdzić, czy guz wykazuje nadmierną ekspresję genu Her-2/neu.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbkę tkanki raka piersi uzyskuje się w drodze biopsji; czasem pobiera się również próbkę krwi z żyły łokciowej.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana08.01.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.