G6PD

Inne nazwy: G-6-PD, G-6-PD w krwinkach czerwonych
Oficjalna nazwa: Dehydrogenaza glukozo-6-fosforanowa
Powiązane badania: Morfologia, Rozmaz krwi obwodowej, Hemoglobina, Bilirubina, Liczba Retykulocytów, Ciałka Heinza

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się w celu stwierdzenia wrodzonego niedoboru G6PD.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się w przypadku występowania przedłużającej się żółtaczki o nieznanym pochodzeniu u noworodków; w przypadku jednego lub więcej rzutów niedokrwistości hemolitycznej, spowodowanej najprawdopodobniej infekcją lub stosowaniem leków.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobrana z żyły łokciowej, z opuszki palca lub z piętki (u noworodków).


Czy do badania trzeba się przygotować?


Zazwyczaj nie, chociaż lepiej zaczekać z pobraniem krwi do zakończenia epizodu rzutu niedokrwistości.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana08.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.