Czynnik V Leiden i mutacja genu protrombiny 20210

Inne nazwy: Oporność na aktywowane białko C, APCR, mutacja czynnika V Leiden, czynnik V R506Q, PT 20210, PT G20210A
Oficjalna nazwa: Mutacja Leiden genu czynnika V i mutacja genu protrombiny 20210
Powiązane badania: Protein C, Protein S, Homocysteina, Czynniki krzepnięcia

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się w celu oceny czy pacjent posiada dziedziczną mutację genu powodującą zwiększenie ryzyka zachorowania na chorobę zakrzepowo-zatorową (nieprawidłowe tworzenie się zakrzepów blokujących przepływ krwi).


Kiedy badanie jest wykonywane?

Jeżeli u pacjenta, szczególnie u osoby stosunkowo młodej (poniżej 50 roku życia), wystąpił niespodziewany incydent zakrzepowy, u osoby z powtarzającymi się incydentami zakrzepowymi oraz u krewnych osób z udokumentowaną chorobą zakrzepowo-zatorową.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobierana jest z żyły łokciowej.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana21.09.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.