Elektroforeza i immunofiksacja

Inne nazwy: elektroforeza białek surowicy, elektroforeza białek moczu, SPE, IFE
Oficjalna nazwa: Elektroforeza białek, Immunofiksacja
Powiązane badania: Albumina, Współczynnik albuminowo-globulinowy, Badanie przeciwciał

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie jest pomocne w rozpoznawaniu lub monitorowaniu zaburzeń, które powodują wytwarzanie białek nieprawidłowych lub utratę białka.


Kiedy badanie jest wykonywane?

W przypadku nieprawidłowego stężenia białka całkowitego lub albuminy we krwi lub w przypadku występowania objawów chorób, w których dochodzi do wytwarzania nieprawidłowych białek, takich jak chłoniak plazmatycznokomórkowy (szpiczak mnogi) lub stwardnienie rozsiane.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobierana z żyły łokciowej. Badanie można wykonać w próbce moczu przygodnego lub dobowej zbiórce moczu, czasem w próbce płynu mózgowo-rdzeniowego.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie.

 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana24.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.