Autoprzeciwciała związane z cukrzycą

Inne nazwy: Autoprzeciwciała przeciwwyspowe
Oficjalna nazwa: Autoprzeciwciała przeciw cytoplazmie komórek wysp trzustkowych - Przeciwciała przeciwwyspowe (ICA), Przeciwciała przeciwko insulinie (IAA), Przeciwciała skierowane przeciwko dekarboksylazie kwasu glutaminowego (GADA, GAD65), Przeciwciała przeciwko fosfatazom tyrozyny (IA-2A)
Powiązane badania: Glukoza, Insulina

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Po rozpoznaniu cukrzycy w celu rozróżnienia cukrzycy typu1 o charakterze immunologicznym od cukrzycy typu 2.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się u pacjentów ze świeżo rozpoznaną cukrzycą w celu określenia czy choroba ma charakter autoimmunizacyjny; u pacjentów z cukrzycą nie wymagającą leczenia insuliną w przypadku trudności z osiągnięciem dobrego wyrównania glikemii (trudności z utrzymaniem prawidłowego lub zadowalającego poziomu glukozy we krwi).


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobrana z żyły łokciowej.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana14.11.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.