D-dimer

Inne nazwy: fragment D-dimer, fragmenty degradacji fibryny, dimer D
Oficjalna nazwa: D-dimer
Powiązane badania: PT i INR, PTT, Fibrynogen, Liczba płytek krwi, Czynnik reumatoidalny, Triglicerydy

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie pomaga wykluczyć występowanie incydentów zakrzepowo-zatorowych oraz pomaga w rozpoznawaniu zakrzepicy.


Kiedy badanie jest wykonywane?

W przypadku obecności objawów wskazujących na możliwość występowania incydentu zakrzepowego lub zaburzenia, które powoduje ostry lub przewlekły stan nadkrzepliwości, jak zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna oraz zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (DIC), a także w monitorowaniu postępu i skuteczności leczenia DIC i innych stanów nadkrzepliwości.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Krew pobiera się z żyły łokciowej.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana21.09.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.