CA-125

Inne nazwy: Marker nowotworowy CA-125
Oficjalna nazwa: Antygen nowotworowy 125
Powiązane badania: Markery nowotworowe, Mutacje w genach BRCA1 i BRCA2

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie wykonywane jest w celu monitorowania leczenia nowotworów złośliwych jajnika i do wykrycia nawrotu.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Badanie powinno być wykonywane przed rozpoczęciem leczenia lub u kobiet z wysokim ryzykiem wystąpienia nowotworów jajnika oraz regularnie, podczas leczenia i po jego zakończeniu.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobierana jest z żyły łokciowej.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana16.11.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.