CA 15-3

Inne nazwy: Marker nowotworowy CA 15-3
Oficjalna nazwa: Antygen nowotworowy 15-3
Powiązane badania: Markery nowotworowe, CEA, Receptory estrogenowe i progesteronowe, Her-2/neu, Mutacje w genach BRCA1 i BRCA2

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie jest wykonane w celu monitorowania leczenia (hormono- i chemioterapia) chorych na raka piersi oraz kontroli chorych celem wczesnego wykrycia nawrotu choroby (wznowa miejscowa i/lub odległe przerzuty).


Kiedy badanie jest wykonywane?

Badanie powinno być wykonywane u chorych na raka piersi przed rozpoczęciem leczenia, w trakcie hormono- i chemioterapii oraz po zakończeniu leczenia celem wczesnego wykrycia nawrotu choroby.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobierana jest z żyły łokciowej.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana16.11.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.