Gazometria

Inne nazwy: Gazometria tętnicza, ABGs
Oficjalna nazwa:
Powiązane badania: Elektrolity, CO2, BUN, Kreatynina

W jakim celu badanie jest wykonywane?

U osób z zaburzeniami oddychania w celu sprawdzenia czy płuca są w stanie pobierać tlen (O2) i wydalać dwutlenek węgla (CO2); w celu ustalenia czy równowaga tlenu lub dwutlenku węgla we krwi pacjenta nie jest zachwiana lub też czy nie występuje zaburzenie równowagi kwasowo-zasadowej, co może wskazywać na zaburzenie oddechowe, metaboliczne lub chorobę nerek.


Kiedy badanie jest wykonywane?

W przypadku objawów wskazujących na brak równowagi tlenu/dwutlenku węgla lub na zachwianie równowagi kwasowo-zasadowej. Objawy takie to między innymi trudności z oddychaniem, spłycony oddech lub hiperwentylacja. Badanie można również wykonać w celu monitorowania skuteczności prowadzonej terapii tlenowej (stosowanej w stanach powodujących ostry lub przewlekły niedobór tlenu) oraz w celu monitorowania ciśnienia tlenu i dwutlenku węgla podczas pewnych zabiegów chirurgicznych.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi tętniczej, pobierana zazwyczaj z tętnicy promieniowej w nadgarstku (umiejscowionej po wewnętrznej stronie poniżej kciuka, tam gdzie mierzy się puls), u małych dzieci można pobrać próbkę krwi włośniczkowej z pięty.


Czy do badania trzeba się przygotować?

W zasadzie nie. U chorych leczonych tlenem można na 20-30 minut przed pobraniem materiału odłączyć tlen. Jeśli ze względu na stan pacjenta nie jest to możliwe lub lekarz chce ocenić skuteczność tlenoterapii na zleceniu badania odnotowuje się zawartość tlenu w powietrzu wdychanym.

 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana09.07.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.