Genotypowanie ApoE

Inne nazwy:
Oficjalna nazwa: Genotypowanie apolipoproteiny E
Powiązane badania: HDL Cholesterol, LDL Cholesterol, Profil lipidowy, Triglicerydy, Tau/Aß42, Ryzyko chorób sercowo-naczyniowych

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie to nie jest często zlecane , wykonuje się celem oceny możliwych genetycznych przyczyn miażdżycy, w celu podjęcia decyzji terapeutycznych u osób z chorobą układu sercowo-naczyniowego oraz w potwierdzeniu rozpoznania hiperlipoproteinemii typu III (znanej także jako dysbetalipoproteinemia rodzinna). jest ono także pomocne w rozpoznaniu choroby Alzheimera o późnym początku u osoby z objawami postępującej demencji.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się w przypadku podejrzenia dziedzicznej przyczyny podwyższonego stężenia cholesterolu i triglicerydów, w przypadku występowania żółtaków (xanthomas - żółte kępki na skórze) lub w celu ustalenia, czy postępujące objawy demencji u pacjenta są wynikiem choroby Alzheimera.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobrana z żyły łokciowej.


Czy do badania trzeba się przygotować ?

Nie

 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana12.07.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.