Apo B

Inne nazwy: Apolipoproteina B-100, apolipoproteina B-48
Oficjalna nazwa: Apolipoproteina B
Powiązane badania: Cholesterol, Profil lipidowy, Lp(a), LDL Cholesterol, Homocysteina, hs-CRP, HDL Cholesterol, Apo A, Triglicerydy

W jakich przypadkach badanie jest wykonywane?
W jakich przypadkach badanie jest zlecane?

Co oznacza wynik?

Co jeszcze należy wiedzieć?

 

W jakich przypadkach badanie jest wykonywane?

Oznaczenie stężenia Apo B wraz z innymi badaniami lipidowymi, znajduje zastosowanie w ocenie ryzyka wystąpienia chorób serca w przebiegu miażdżycy lub też choroby niedokrwiennej serca. Nie mają one jednak zastosowania w przesiewowych badaniach populacyjnych, ale w indywidualnych przypadkach, szczególnie gdy w rodzinie pacjenta występują lub występowały choroby serca i/lub hiperlipidemie. Wraz z innymi oznaczeniami Apo B znalazła zastosowanie w określeniu przyczyn hiperlipidemii, zwłaszcza u osób z podwyższonym stężeniem triglicerydów uniemożliwiającym prawidłowe wyliczenie cholesterolu LDL.

Czasami lekarze zlecają oznaczenie stężenia, zarówno Apo A-I (występującej w lipoproteinach o wysokiej gęstości HDL - nośnik "dobrego" cholesterolu), jak i Apo B w celu wyliczenia współczynnika apo B/ apoA-I,   zamiast współczynnika cholesterol całkowity/HDL-cholesterol, pozwalającego na uzyskanie dalszych informacji, dotyczących oceny ryzyka.
Oznaczenie stężenia Apo B, zamiast wyliczenia stężenia cholesterolu nie-HDL,  może być również zlecone w celu oceny skuteczności leczenia hiperlipidemii. W rzadkich przypadkach oznaczenia te stosuje się w diagnostyce zaburzeń genetycznych, powodujących nadmierną lub niedostateczną syntezę apoB

do góry

W jakich przypadkach badanie jest zlecane? 

Oznaczenie stężenia apo B może zostać zlecone wraz z apo A-I oraz  innymi testami lipidowymi w celu oceny ryzyka choroby niedokrwiennej sercaw przebiegu miażdżycy oraz jeżeli u pacjenta lub w jego rodzinie występują choroby niedokrwienne serca i/lub hiperlipidemia,a zwłaszcza przy znacznie podwyższonym stężeniu  triglicerydów. Stężenie apo B jest przydatne w monitorowaniu leczenia hiperlipidemii.

do góry

Co oznacza wynik?

UWAGA: Dla tego oznaczenia nie ustalono standardowych zakresów referencyjnych. Ze względu na to, że wartości referencyjne zalezą od wielu czynników takich jak: wiek, płeć, badana populacja, metoda oznaczenia, wyniki przedstawione jako wartości liczbowe mają różne znaczenie w różnych laboratoriach. Wynik powinien zawierać zakres referencyjny dla konkretnego oznaczenia. Lab Tests Online zaleca, aby pacjent przedyskutował wyniki testu z lekarzem. Dodatkowe informacje na temat zakresów referencyjnych są dostępne w rozdziale  Zakresy referencyjne i ich znaczenie. 

Podwyższone stężenie apo B odpowiada podwyższonemu stężeniu cholesterolu LDL i związany jest ze wzrostem ryzyka wystąpienia choroby niedokrwiennej serca. Wzrost stężenia może być spowodowany dietą obfitującą w tłuszcze oraz/lub zwolnieniem tempa usuwania cholesterolu LDL z krwi.

Niektóre zaburzenia genetyczne są pierwotną przyczyną nieprawidłowego stężenia apo B. Przykładem może być rodzinna mieszana hiperlipidemia, choroba wrodzona prowadząca do wysokich stężeń cholesterolu i triglicerydów we krwi. Z kolei abetalipoproteinemia, czyli inaczej nedobór apo B znany pod nazwą zespołu Bassen-Kornzweig’a, jest bardzo rzadką chorobą genetyczną związaną z bardzo niskim stężeniem apo B.

Wzrost stężęnia apo B występuje w hiperlipidemii oraz w stanach takich jak:

 • Niedrożność dróg żółciowych.
 • Cukrzyca.
 • Przyjmowanie leków: androgeny, beta blokery, środki odwadniające, progestageny. 
 • Niedoczynność tarczycy.
 • Zespół nerczycowy.
 • Ciążz (przejściowy wzrost i obniżenie stężenia po porodzie)

Stężenie apo B może ulec obniżeniu w stanach obniżonej syntezy lipoproteiny LDL lub wpływających na syntezę apo B i magazynowanie jej w wątrobie. Obniżone stężenie występuje w takich stanach, jak: 

 • Przyjmowanie leków takich jak estrogeny (u kobiet po menopauzie), lowastatyna, simwastatyna, niacyna i tyroksyna. 
 • Nadczynność tarczycy. 
 • Niedożywienie.
 • Zespół Rey'a. 
 • Utrata masy ciała.
 • Ciężkie stany. 
 • Zabiegi chirurgiczne.
 • Marskość wątroby

do góry

Co jeszcze należy wiedzieć?

Niektórzy lekarze zlecają oznaczenie Apo A-I (apolipoproteina związana z "dobrym" cholesterolem HDL) w połączeniu z Apo B-100, ponieważ wysoki współczynnik B/A-I może wskazywać na wyższe ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych.
W niektórych przypadkach wzrost stężenia Apo B-100 i cholesterolu LDL, spowodowany jest mutacjami genu Apo B, w wyniku których Apo B-100 nie jest rozpoznawane przez receptory dla cząstki LDL. Powoduje to zwolnienie tempa usuwania frakcji LDL z krwi oraz wzrost ryzyka wystąpienia choroby niedokrwiennej serca.

 do góry


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana08.05.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.