Apo B

Inne nazwy: Apolipoproteina B-100, apolipoproteina B-48
Oficjalna nazwa: Apolipoproteina B
Powiązane badania: Cholesterol, Profil lipidowy, Lp(a), LDL Cholesterol, Homocysteina, hs-CRP, HDL Cholesterol, Apo A, Triglicerydy

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie wykonywane jest w celu oceny ryzyka wystąpienia choroby niedokrwiennej serca w przebiegu miażdżycy.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Badanie jest wykonywane w przypadku występowania u pacjenta lub w jego rodzinie choroby niedokrwiennej serca oraz/lub hiperlipidemii, a także w celu oceny ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych. Czasami badanie wykonuje się w celu monitorowania leczenia hiperlipidemii lub jako pomoc w rozpoznaniu rzadkich niedoborów Apo B.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbkę krwi pobiera się z żyły łokciowej.


Czy do badania trzeba się przygotować ?

Nie potrzeba, jednak badanie to zleca się razem z innymi, do których należy być na czczo zatem lepiej przyjść na badanie po 12 godz. powstrzymywaniu się od posiłku.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana08.05.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.